PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2009-07-12
Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Lars Bergman, Anders Blomkvist, Erika Karlsson, Sigge Redhe, Erik Tegmark, Carin Wallgren, Christer Wennberg, Gunnar Ökvist..

§ 1 Mötets öppnande
Anders Blomkvist hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av ordförande för mötet.
Anders Blomkvist valdes att leda dagens förhandling.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Carin Wallgren valdes att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare vid mötet.
Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Lars Bergman och Christer Wennberg..

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2008
Anders Blomkvist läste årets verksamhetsberättelse som godkändes.

§ 7 Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2008 upplästes och förklarades av kassören, varvid det framkom att dagens saldo på Leksands Sparbank uppgår till  20733 kr, en ökning från förra årets resultat, som var 17 695,50 kr. Inkomster under året: Gåvor 1000 kr, räntor och medlemsavgift från 14 nya medlemmar, m.m.. Inga utgifter har bokförts under året.        
Kassarapporten godkändes.

§ 8 Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Val av styrelse för 2009.
Ordförande Anders Blomkvist, Sekreterare Carin Wallgren, Kassör Erik Tegmark,
Ledamot Göran Arremo, Suppleant Thord Khans.

§ 11Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2009
Sigge Redhe och som dennes suppleant Erika Karlsson.

§ 12 Val av festkommitté.
Aina Grönberg, Annika Bergman, Yvonne Arremo och Gunnar Ökvist valdes. Sammankallande är Yvonne.

§ 13 Kommande aktiviteter
Datum för kräftskiva bestäms av festkommittén.
Långrodd 19/7 kl. 10.00. Destination bestäms när vi vet hur vinden blåser. 
Ev. rodd till högmässan i Leksands kyrka 26/7. En anmälningslista sätts upp i båthuset. Båten kommer att bogseras en bit av vägen.  
Tjärning av  båten skall ske under maj månad 2010.                                                                                                                            Skivor för bord till kräftskivan beslöts inhandlas. Beloppet maximerades till ett par tusen kronor.

§ 14  Övriga frågor
Lars Björk har lovat höja båthuset. Han gör det så fort han får tid.                             

§ 15              
Mötets avslutning


Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                          

Carin Wallgren

Justeras:

Christer Wennberg                                                     Lars Bergman