Stadgar för Hjortnäs-Sunnanängs Hembygdsförening

 • Reviderade vid årsmötet den 26 mars 2023

 • § 1.Föreningens namn är Hjortnäs-Sunnanängs Hembygdsförening.

 • § 2. Föreningens ändamål är att bedriva hembygdsvård i vid bemärkelse inom byarna Hjortnäs och Sunnanäng och att för framtiden bevara kunskap och sprida information om vår lokala kultur i gången tid och nutid samt att förvalta dokument, kartor, bilder, föremål och liknande. Föreningen ska inom ramen för enklast möjliga organisation bedriva en verksamhet som är öppen och utåtriktad och som är trivsam och positiv för medlemmar och andra berörda av verksamheten.

 • § 3. Alla med intresse för föreningens verksamhet kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgift.

 • § 4. Föreningen leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör samt ytterligare minst en och högst tre ordinarie ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsebeslut har ordföranden utslagsröst. Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordföranden och kassören i förening. Styrelsen väljs av årsmötet. Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga ledamöter två år. Årsmötet utser ordförande bland ledamöterna, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Om ett uppdrag som ordförande upphör i förtid får styrelsen för den återstående mandattiden utse ny ordförande bland ledamöterna.

 • § 4a. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer som senast vid ordinarie årsmöte ska avlämna en skriftlig berättelse över granskningen. Revisorerna väljs av årsmötet för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.

 • § 4b. En valberedning bestående av två medlemmar väljs av årsmötet för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.

 • § 5. Räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår. Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet årligen. Vid ordinarie årsmöte avhandlas föreningens alla övergripande ärenden avseende verksamhet, ekonomi och styrelse. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om minst 10 procent av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.
 • § 5a. Medlem som har betalat medlemsavgiften före årsmötet har rösträtt på mötet. Om flera personer i ett hushåll har gemensamt medlemskap har de tillsammans endast en röst.

 • § 6. Kallelse till årsmöte ska ske genom affischering på de större anslagstavlorna i byarna minst 14 dagar före årsmötet.

 • § 6a. Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

 • § 7. Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Likvida medel, pengar på konton, annan egendom samt olika föremål i arkiv m.m., kan efter på dessa årsmöten fattade beslut överlämnas till annan förening i byarna eller till annan verksamhet som anses vara till gagn för byarnas befolkning och i överensstämmelse med föreningens syfte och stadgarnas allmänna anda

 • Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening

  Vi finns på Facebook

  Facebook

  Kontakt