Hjortnäs – Sunnanängs byamän och Hjortnäs – Sunnanängs gemensamma förvaltnings historikDet är lätt förvirrande att läsa protokollsboken för Hjortnäs – Sunnanängs byar. Från början var det Hjortnäs – Sunnanängs byamän som handhade alla ärende som skedde i byn. Det innebar att de tog beslut om vägar, skog, jakt, skolan, sädesmagasin, ja kort allt inom byn.

Ett stort ansvar låg hos de valda byamännen som skulle verkställa stämmans beslut och måste ha varit ganska tungrott.


Så med årens gång delades föreningen upp i flera delar:

Hjortnäs - Sunnanängs Byamän protokoll Aktiv
Byggnadsföreningen Wasasalen UPA 1910 - 1950
Hjortnäs – Sunnanängs jakt- och fiskevårdsförening 1912 -
Hjortnäs och Sunnanängs skifteslags gemensamma förvaltning 1942 – 2007
Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening 2007 -

1910 tog Byggnadsföreningen Wasasalen UPA över gamla skolhuset på grund att Hjortnäs – Sunnanängs byamän inte hade tillräckligt med medel för att reparera och driva fastigheten längre. (I princip var det samma personer som satt i den styrelsen som i Byamännen). Genom att Byggnadsföreningen Wasasalen UPA blev en egen förening så fick dom egna stadgar och egen protokollsbok fram till 1966 innan dom helt gick upp i Hjortnäs – Sunnanängs byamän, fast föreningen upphörde formellt vid Byggnadsföreningen Wasa extra stämma den 17/12 1950


Vid bystämman den 21 april 1912 ansåg många att det var problem med att hålla ordning på jakten och fisket i byarna och för att få ordning på detta så bildades det en jakt- och fiskevårdsförening för byarna och då försvann ansvaret från byamännen att sköta även denna fråga.


När den nya skolan lades ner 1936 och skolverksamheten flyttades till Tällberg, upphörde även ansvaret för Byamännen att driva skolans verksamhet och skötsel.

Den 22 juni 1942 blev det formellt en uppdelning av Hjortnäs – Sunnanängs byamän verksamhet. För det utmynnade i att Hjortnäs och Sunnanängs skifteslags gemensamma förvaltning bildades. I Hjortnäs - Sunnnanäng Byamän har alla fastighetsinnehavare i byarna rösträtt medan i Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening har endast fastigheter med andel i samfälld mark rösträtt. Hjortnäs och Sunnanängs skifteslags gemensamma förvaltning hade som uppgift att förvalta gemensamma vägar, skogar och annan allmän mark så kallad undantag och styrelsen utser och fördelar båthusplatser.

Så framöver delades arbetsuppgifter upp mellan föreningarna men genom att det satt i princip samma folk i bägge styrelserna och att dom hade mötena efter varandra under samma dag, blev gränsdragningen mellan ärenden väldigt luddiga om vad dom egentligen beslutade om.

Både Byamännen och den gemensamma förvaltningen hade samma protokollsbok fram till 1971.Så med åren förvandlades Hjortnäs - Sunnnanäng Byamän inflytande över byn till var det är i dag, förvalta våran gemensamma bystuga samt anordna kringaktiviteter som sista april med majbrasan, majstångsresning, adventsgranar och ett otal arrangemang i bystugan.


Hjortnäs i Januari 2015

Jussi Kuismin